Vinařství Tanzberg

Vinařská společnost Tanzberg Mikulov byla založena v roce 1999 dr. Vladimírem Železným a zaměřuje na výrobu jen špičkových přívlastkových vín speciálně z Mikulovska.

Legendy a historické souvislosti

Víno, které není ozvláštněno legendou nebo historickou souvislostí ztrácí hodně ze své hodnoty, a to nezávisle na kvalitě. Opravdu máme štěstí, že naše víno může být zcela oprávněně spojováno s tolika zajímavými historickými okruhy a legendami.

Je to víno z Mikulova

A z bezprostředního okolí s unikátním terroirem vápencové Pálavy a s historií pěstování hroznu a výroby vína nejstarší u nás, už od dob římských legií, které ležely táborem u dnešního Mušova. Tedy tradice 2 tisíce let stará. Nejstarší odrůdy regionu sem nesporně přinesli Římané.

Je to víno z Turoldu

Tedy také víno z nejstarší registrované vinice na území republiky. Mimořádně kvalitní terroir poskytuje asi nejlepší vína na Mikulovsku. Je pozoruhodný zejména fakt, že jako vinice je v historických dokumentech výslovně zmiňována už těsně po roce 1200.

Je to víno od Dietrichsteinů

V našem vinařství vlastníme původní desátkový sklep Dietrichsteinů, kam se pro tyto majitele mikulovského panství odváděla nejlepší vína z regionu, kde se pro ně vína zpracovávala a upravovala, než se uložila v obřím sklepě na zámku v Mikulově. Mimochodem Dietrichsteinové byli velkými podporovateli vinohradnictví a vinařství na Mikulovsku.

Je to víno z habánského sklepa

Naše sklepy jsou „habánské“, byly tedy postaveny Habány. Každý se na Jižní Moravě na Habány odvolává. Málokdo však ví, jak významný přínos znamenali pro rozvoj vinohradnictví a vinařství, zejména na Mikulovsku. Habáni pocházeli ze Švýcarska, částečně z jižního Německa a Tyrol. Tvořili křesťanskou sektu, odvolávající se na původní zásady křesťanství. Jedna teorie praví, že Habáni se jim říkalo podle hebrejského Ha Banim, což znamená Synové, rozuměj Synové Boží, druhá říká, že jméno odráželo skutečnost, že se jim podle jejich společně vlastněných statků říkalo „haus-haben“.

Měli společný majetek, žili v uzavřených společenstvích, vždy vedených kazatelem, a neuznávali křest nemluvňat, protože podle nich musí být křest vědomý. Proto křtili až v dospělosti (odtud jejich název anabaptisté neboli novokřtěnci). Dostali se tak do postavení neobyčejně krutě pronásledované kacířské sekty, a to nejen ze strany katolické církve, ale i mnoha církví protestantských.

Po porážce německé selské války kolem roku 1524 přišli na Jižní Moravu a v roce 1526 našli tolerantní ba vlídné útočiště v Mikulově i přímou podporu a obdiv od majitelů panství. Mimochodem v téže době do města přichází také vlna židovského obyvatelstva vypovězeného z Rakouska a rovněž nachází vlídné přijetí. Mikulov se ve stejnou dobu stává světovým centrem novokřtěnců a současně (od roku 1553) také hlavním židovským městem Moravy a Slezska, sídlem Zemského rabína. Obě skupiny přinesly městu nebývalou prosperitu a bohatství. Mikulov se tak v 16. století stal nesporně vůbec nejtolerantnějším městem Evropy.

Habáni přinesli na Mikulovsko nové technologie a nové, nebývale vytříbené výrobní postupy. Byli výjimečnými hrnčíři a keramiky, virtuózně ovládali u nás v tu dobu ještě neznámou fajáns. Byli skvělými vinohradníky a vinaři, technologicky pozvedli výrobu vína na Mikulovsku na nebývalou úroveň. Vynikali také jako výteční stavitelé sklepů a vynikající bednáři a stavitelé sudů. Pilní, pracovití a vysoce kvalifikovaní Habáni znamenali pro Mikulovsko největší příliv „know-how“ v dějinách města. Teprve porážka stavovského povstání na Bílé hoře 1620, následná třicetiletá válka a násilná rekatolizace je po zhruba stoletém pobytu vypudila z Moravy. Odešli nejprve na západní Slovensko a po 18. století emigrovali z Evropy do Ameriky.

Dodnes ve Spojených státech udržují svůj „moravský“ způsob života (bez elektřiny a televize), chodí stejně oblékaní, hovoří středověkým německým dialektem a některé skupiny si dodnes říkají Moravští bratři. Mikulov považují za své rodné a milované město. Ostatně stejně jako židovští chasidé, kteří rovněž emigrovali do Ameriky a také pokládají Nikolsburg za jedno ze svých svatých měst.

Je to víno z Nikolsburgu

Pojem Nikolsburg je důvěrně známý většině Židů na světě. Bylo to město, které zásobovalo kvalitním košer vínem významnou část Střední Evropy. Tento název není ale významný jen pro židovské chasidy, ale stále ještě je to obecně přijaté jméno Mikulova v německé, ale kupodivu i v anglické jazykové oblasti.

Je to víno z tradičních vinic pro košer víno

Nikolsburg byl pro židovské vinařství nejvýznamnějším místem v Evropě, kde se rozhodovalo o rituální čistotě košer vína. Jehuda Löw ben Bezalel, slavný Maharal, Zemský rabín Moravy a Slezska, tu v letech 1553 až 1573 vedl zásadní teoretický spor s místními židovskými vinaři o tom, které víno je košer a které nikoli. V roce 1672 uzavřela Nikolsburgská židovská obec smlouvu o každoročním odběru nejlepších hroznů od místních pěstitelů na výrobu košer vina. Takže víno z místních vinic vychutnávali i chasidský Rebe Reb Šmelke Horowitz a zázračný rabín Benet. To je vizitka, která v židovském světě hodně znamená.

Je to víno pravidelně dodávané na pražský Hrad

Tanzberg je víno, které pije ex-prezident Václav Klaus, a které na Pražském Hradě, mimo mnoha dalších osobností, pil třeba i japonský císař (který si ho pak ke svému suši objednal na císařský dvůr do Japonska).